POLITYKA PRYWATNOŚCI strony internetowej

WWW.HURTOPAKOWANIA.PL

firmy

“MIRIAM” – Mirosław Borek,  36-206 Humniska 15,

REGON: 370236888, NIP: 6861000973

 

 

1. Wstęp

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania pozyskanych od Państwa danych osobowych (w tym sposoby ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania) za pośrednictwem strony internetowej i podstron (m.in. sklepu internetowego, stron produktowych) działających w obrębie domeny https://hurtopakowania.pl/ (zwana dalej Stroną Internetową) prowadzonej przez firmę  „Miriam” – Mirosław Borek z siedzibą w 36-206 Humniska 15, REGON: 370236888, NIP: 6861000973.

Administratorem danych, w tym Państwa danych osobowych zgromadzonych w procesie rejestracji użytkownika lub w procesie finalizowania zamówienia bez rejestracji na Stronie Internetowej jest „Miriam” – Mirosław Borek z siedzibą w 36-206 Humniska 15, REGON: 370236888, NIP: 6861000973.

Wszystkie dane zebrane od Państwa w ramach akcji wykonywanych na Stronie Internetowej przetwarzane są w firmie „Miriam” – Mirosław Borek, zgodnie z obowiązującą Polityką Bezpieczeństwa Informacji – Ochrony Danych Osobowych, a także z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Firma „Miriam” – Mirosław Borek dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania ze Strony Internetowej firmy (w tym m.in. sklepu internetowego i dokonywania zakupów w ramach sklepu) oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

 

2. Rodzaje danych zbieranych automatycznie przez Stronę Internetową

Strona Internetowa nie zbiera żadnych danych w sposób automatyczny, jeśli nie została na to udzielona zgoda przez Państwa podczas korzystania z witryny. Wyjątkiem od tego są dane zawarte w plikach tekstowych o niewielkich rozmiarach, tzw. plikach cookie przyspieszające korzystanie ze Strony Internetowej.

Więcej informacji o plikach HTTP cookie mogą Państwo uzyskać pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

 

3. Rodzaje i sposoby wykorzystywania plików HTTP cookie zbieranych podczas korzystania ze Strony Internetowej

Strona Internetowa zbiera następujące rodzaje plików cookie, aby ułatwić Państwu korzystanie z witryny i w odpowiedni sposób wyświetlać widoki w ramach odwiedzanych podstron:

 • pliki utrzymujące sesję użytkownika, jeśli zaloguje się na swoje konto w sklepie internetowym, dzięki czemu nie jest konieczne wpisywanie loginu lub adresu poczty internetowej i hasła każdorazowo po odświeżeniu strony lub przejściu do innej podstrony;
 • pliki pozwalające rozpoznać urządzenie użytkownika Strony Internetowej (w tym m.in. rozdzielczość ekranu jego urządzenia) i w prawidłowy sposób prezentować mu treści oraz pliki zapamiętujące preferencje użytkownika;
 • pliki pozwalające na anonimowe tworzenie statystyk i zbieranie informacji w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej (odwiedzane podstrony, pory odwiedzin, czas spędzony na stronie, adres IP, rodzaj systemu operacyjnego, wersja przeglądarki internetowej).

 

4. Rodzaje wykonanych akcji, po których następuje zbieranie danych przez Stronę Internetową

Strona Internetowa będzie zbierała Państwa dane osobowe po uprzednim wyrażeniu przez Państwa na to zgody podczas:

 • rejestracji w sklepie internetowym Strony Internetowej;
 • finalizowania zamówienia w sklepie internetowym Strony Internetowej bez uprzedniej rejestracji;
 • korzystania z Formularza Kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej w zakładce „Kontakt”;
 • zapisania do newslettera dostępnego w obrębie Strony Internetowej.

 

5. Rodzaje danych osobowych zbieranych przez Stronę Internetową

Podczas korzystania z witryny i wykonywania akcji wymienionych w punkcie 4. Polityki Prywatności strony internetowej WWW.HURTOPAKOWANIA.PL firmy „Miriam” – Mirosław Borek Strona Internetowa zbiera Państwa dane osobowe takie jak:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres zameldowania/rozliczeniowy,
 • adres korespondencji, o ile jest inny niż adres zameldowania/rozliczeniowy,
 • adres siedziby firmy,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu,
 • nazwa firmy,
 • numer NIP,
 • numer REGON.

 

Podanie powyższych danych jest zawsze dobrowolne, lecz konieczne dla wykonywania pewnych czynności w obrębie Strony Internetowej, na przykład dokonania zakupów w sklepie internetowym bądź wysłania zapytania przez formularz kontaktowy.

 

6. Cel zbierania danych osobowych przez Stronę Internetową

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą za Pani /Pana zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów wynikających z przepisów art. 6 ust 1 pkt. a – d i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 

7. Marketing internetowy Strony Internetowej

Zgoda na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o charakterze marketingu bezpośredniego przez firmę „Miriam” – Mirosław Borek może zostać przez Państwa udzielona poprzez:

 • zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w momencie finalizowania zamówienia w sklepie internetowym Strony Internetowej bez uprzedniej rejestracji;
 • zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w momencie zapisania do newslettera dostępnego w obrębie Strony Internetowej;
 • zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w momencie wysyłania zapytania przez Formularz Kontaktowy dostępne w zakładce „Kontakt” Strony Internetowej.

 

W każdej chwili mają Państwo prawo zrezygnować z otrzymywanej subskrypcji poprzez cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji o charakterze marketingu bezpośredniego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wybierając jedną z poniższych metod:

 • kliknięcie w link znajdujący się na dole każdego newslettera, którego tekst bezpośredni (anchor) wskazuje na cofnięcie zgodny na otrzymywanie tego typu informacji marketingowych;
 • aktualizację danych drogą elektroniczną, tj. wysłanie wiadomości na adres daneosobowe@hurtopakowania.pl zawierającą odpowiedni informacje o cofnięciu zgody na otrzymywanie tego typu informacji marketingowych.

 

8. Udostępnienie danych osobowych zebranych w ramach Strony Internetowej

Podane przez Państwa dane osobowe, które przetwarza firma „MIRIAM” – Mirosław Borek nie będą udostępniane podmiotom trzecim w innych celach niż niezbędne do realizacji usługi oraz nie będą przekazane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych bez każdorazowej zgody z Państwa strony.

Firma „MIRIAM” – Mirosław Borek zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej podmiotom trzecim, takim jak firmy kurierskie lub operatorzy płatności, jeśli jest to niezbędne do realizacji zamówienia.  W przypadku udostępnienia danych osobowych podmiotom trzecim, o których mowa w akapicie, firma zobowiązuje się do udostępniania minimalnej, absolutnie koniecznej ilości danych osobowych.

 

9. Użytkownicy danych osobowych

Do używania danych osobowych zebranych za pośrednictwem Strony Internetowej upoważnieni są pracownicy firmy „MIRIAM” – Mirosław Borek, zestawieni w „Rejestrze osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych firmy „MIRIAM” – Mirosław Borek, 36-206 Humniska 15, REGON: 370236888, NIP: 6861000973”.

Udostępnianie danych osobowych następuje również podmiotom uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia danych i przepisów prawa.

 

10. Czas przetwarzania i przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe zebrane za pośrednictwem Strony Internetowej przechowywane są wyłączenie przez okres niezbędny do realizacji konkretnych celów, dla których zostały przekazane oraz w obowiązkowym okresie przechowywania danych osobowych i dokumentacji ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

11. Środki techniczne i bezpieczeństwo

Firma „MIRIAM” – Mirosław Borek dokłada wszelkich starań i na bieżąco koryguje już wdrożone działania, by dane osobowe zbierane za pośrednictwem Strony Internetowej były odpowiednio zabezpieczone.

Państwa dane osobowe przetwarzane w sposób tradycyjny oraz zautomatyzowany, będą podlegały odpowiednim zabezpieczeniom, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

12. Obowiązki osób przekazujących dane osobowe

Działania podjęte przez firmę „MIRIAM – Mirosław Borek” mogą okazać się niewystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, jeśli osoby które udostępniają je do przetwarzania również nie zatroszczą się o ich bezpieczeństwo.

Państwa obowiązkiem jest zachować w poufności hasła do sklepu internetowego Strony Internetowej. Należy mieć na uwadze, że administratorzy sklepu internetowego Strony Internetowej nigdy nie zwrócą się do Państwa z prośbą o podanie hasła do konta. Wyjątkiem jest formularz logowania do konta dostępny na Stronie Internetowej.

 

13. Prawa osób powierzających dane osobowe do przetwarzania

W dowolnym momencie mają Państwo prawo do podjęcia wielu akcji dotyczących podanych wcześniej danych osobowych.

Strona Internetowa umożliwia po zalogowaniu samodzielną edycję poniższych danych osobowych w zakładce „Moje konto”:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres poczty elektronicznej,
 • adres zameldowania/rozliczeniowy,
 • adres korespondencji, o ile jest inny niż adres zameldowania/rozliczeniowy.

 

Posiadają Państwo również prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, korekty i aktualizacji;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Wszystkie żądania z zakresu czynności związanych z administracją Państwa danymi osobowymi należy zgłaszać na adres email daneosobowe@hurtopakowania.pl lub korespondencyjnie na adres 36-213 Haczów 593.

 

14. Inne strony internetowe

Na Stronie Internetowej mogą pojawić się linki kierujące do innych stron internetowych, które nie są w żaden sposób nadzorowane przez firmę „MIRIAM” – Mirosław Borek.

 

15. Pytania i zastrzeżenia

Wszelkie pytania i zastrzeżenia mające związek z polityką prywatności należy kierować na adres sklep@hurtopakowania.pl.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora zawiera Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych w „MIRIAM” – Mirosław Borek.